Played at Rice U
KHS-Strakefb-32KHS-Strakefb-71KHS-Strakefb-72KHS-Strakefb-121KHS-Strakefb-136KHS-Strakefb-139KHS-Strakefb-142KHS-Strakefb-144KHS-Strakefb-146KHS-Strakefb-153KHS-Strakefb-154KHS-Strakefb-155KHS-Strakefb-156KHS-Strakefb-157KHS-Strakefb-165KHS-Strakefb-166KHS-Strakefb-167KHS-Strakefb-170KHS-Strakefb-171KHS-Strakefb-172